Türkiye Körler Vakfı

1974 yılında körler eğitimi, rehabilitasyonu, rehabilite edilen körlere iş bulmak ve göz nurunu korumak amacıyla 44 gerçek ve 8 tüzel kurucu üye tarafından Ankara'da kurulmuştur. 1988 yılı sonunda Eskişehir şubesi faaliyete geçmiş 1994 yılında da Adana ve Trabzon'da şubelerin açılmasına karar alınmıştır. 1982 yılında Ankara'da bir rehabilitasyon merkezi kurularak çalışmalara başlanmış daha sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak etkinlikler bugüne kadar ortaklaşa sürdürülmüştür. Rehabilitasyon merkezi halen Saray Sosyal Hizmetler Tesisleri içinde hizmet vermektedir. Telefon santralciliği ve basit el becerileri öğrenmek amacıyla uzak illerden gelen erkek görmeyenlerin kurs sonunda büyük şehirde çalışmayı istedikleri geldikleri yöreye dönmeyi arzulamadıklarını saptamıştır. Rehabilitasyon kapsamına görmeyen kadınların katılımını sağlamak amacıyla körlüğün yoğun olduğu Güneydoğu yöresinde üretime katkısı olabilecek kör kadınların kendi ortamında rehabilite edilmelerini programlamak üzere Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve vakıf KÖKEVE (Kırsal alanda Kör Kadınların Evde Eğitimi) projesini ortak olarak uygulamaya koymuştur. Yeni mahallede örs ailesi tarafından ortak mülkiyet ve kullanım koşulu ile vakfa verilen binanın yıkılarak yeniden inşası projesi devam etmekte olup bu bina yaşlı körler için koruma evi atölye ve göz sağlık polikliniği olarak planlanacaktır. Vakıf Avrupa Körler Birliği'nin üyesi ve Dünya Körler Birliği'nin kurucu üyesidir. Vakıf kültürel ve eğitsel çalışmalara da ağırlık vermekte, seminer ve paneller, sempozyumlar ve konferanslar düzenleyerek körlük sorunuyla yüz yüze kalmış ailelerin bilinçlendirilmesi çocuğun ve ailenin sosyal yönden toplum içinde yer almasını sağlayıcı bilimsel çözümleri halka ulaştırma işlevini de yerine getirmektedir. 1994 yılında vakıf merkezinde konuşan kitaplık hizmete sokulmuştur. Vakıf Lions Kulüpleri ve konuyla ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak görmeyen öğrencilere burs temin eder ayrıca baston, yazı kalemi, tablet, abaküs gibi çeşitli araç ve gereçleri ücretsiz görmeyenlere verir. Vakfın üzerinde durduğu diğer bir konu körlerin ihtiyaç duyduğu ve bireylerin ancak gümrüklü olarak yurtdışından getirdikleri kabartma ve konuşan saat, konuşan randevu defteri ve hesap makinaları, konuşan tartı ve tansiyon aleti gibi araç ve gereçlerin satılabileceği bir mağazanın vakfın bünyesinde açılabilmesini gerçekleştirmektir. 1994 yılı içinde Bosna Hersek'teki Zenica Körler Cemiyeti'ne istekleri doğrultusunda araç ve gereç yardımı yapmaktadır. Vakfın gelirlerinin önemli bir kısmı bağışlardan karşılanmaktadır. İş ve İşçi Bulma Kurumu ile işbirliği yapılarak Vakıf merkezinde başlatılan Gözüm (Görme Özürlüler Üretim Merkezi) projesi kapsamında vasıfsız görme özürlüler üçer aylık sürelerde çorap trikotajı konusunda kursa tabi tutularak istihdam edilmelerine çalışılmaktadır. Körlük sorunları, körlerin eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda yayımlanan çeşitli kitaplar körlerin ve ilgililerin hizmetine sunulmaktadır.