Lises Vakfı Lions ve Leo Klupleri Yönetim Çevresi Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı

LİSES VAKFI, 1998 yılında kurulmuş olup, Vakfın mütevellileri, Türk dernekleri mevzuatına uygun kurulmuş olan ve Lions organizasyonuna göre 118-E Yönetim Çevresi'ne bağlı bulunan Lions Kulübü Dernekleri ve Leo Kulübü Dernekleri ile bu derneklerin üyesi bulunan gerçek kişilerden (Lion'lar ve Leo'lardan) oluşmaktadır. Vakıf başkanı, vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup, Lions Kulübü Dernekleri'nin biraraya gelerek oluşturdukları üst yönetim birimi olan 118-E Yönetim Çevresi'nin seçilmiş Genel Yönetmeni'dir.

Vakfın Amaçları

Vakfın amacı, çevrenin sağlık, eğitim ve sosyal içerikli gereksinimlerinin, doğrudan ya da Vakfın mütevellileri olan Lions ve Leo kulüpleri dernekleri ile bunların oluşturduğu Yönetim Çevresi tarafından üretilecek hizmet projeleriyle karşılanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, yardım ve katkılarda bulunmak, adı geçen dernekler ile bunların oluşturduğu Yönetim Çevresi'ne destek olmak, olanaklar sağlamak ve yardımlar yapmaktır.

Vakfın Çalışma Konuları

1- Sağlık etkinlikleri: Toplum bireylerinin, doğuştan başlamak üzere yaşlılık dönemlerine kadar, büyümelerine, iyi beslenmelerine, düzenli yaşamalarına, hastalık ve rahatsızlıklarında gereken tam ve tedavilerinin gözetilmesine, yaşlılıklarını huzur içinde ve sağlıklı geçirmelerine ilişkin çalışmalar yapmak, uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak, göz tarama ve göz bankası, hastane, dispanser, klinik, sağlık ocakları gibi sağlık tesislerinin açılmasına, kurulmasına ve işletilmesine özen göstermek.

2- Eğitim etkinlikleri: Tüm vatandaşlarımıza, Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk ilke ve inkılapları sevgisini aşılamak, okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretimde çağdaş eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasına destek vermek okullar, öğrenci yurtları açmak ve işletmek, gereksinme ve başarı bursları vermek, öğrencilere sosyal yardımlar yapmak, kitaplıklar açmak, beceri kazandırma kursları açmak. Vakfın amacına uygun olarak, 80 öğrenciye burs sağlanmakta olup, kendilerine burs sağlanan öğrencilerle zaman zaman bir araya gelinerek tanışma ve kaynaşma sağlanmaya çalışılmaktadır.

3- Sosyal etkinlikler:İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerini geliştirmek, kural ve yasalara saygı ve uyma bilincini özendirmek ve geliştirmek, sosyal sorunlar ile dinlenme ve eğlenme gereksinimlerine yardımcı olmak, sosyal tesisler kurmak ve kurulmuş tesislerin gereksinimi olan malzeme, araç-gereç ve diğer giderlerini karşılamak, destek vermek ve katkıda bulunmak, insanların zihinsel, duygusal ve bedensel niteliklerini üstünleştirecek, toplumsal yaşamı hem aile hem de topluluklar çerçevesinde daha insancıl duruma getirecek, bilim ve sanatın gelişmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmak.

4- Destekleme etkinlikleri:Vakıf mütevellileri olan Lions ve Leo Kulüpleri Dernekleri'nin oluşturduğu Yönetim Çevresi'ne, yönetim ve çalışma, proje ve hizmet, mali ve finans ile derneklerarası organizasyon ve işbirliği konularında destek olmak, olanaklar sağlamak ve yardımlar yapmak.

5- Halkla ilişkiler etkinlikleri:Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, görsel ve basılı basın gibi her türlü iletişim araçları kurmak, katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.